Sales Engineer (กรุงเทพฯ, ชลบุรี) หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

 • ทำหน้าที่เข้าพบลูกค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอขายสินค้า จัดทำเอกสารงานขาย ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เจรจาต่อรองการขาย ดูแลผลักดันและรักษายอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า
 • พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ในการขายสินค้าอุตสาหกรรม
 • มีบุคลิกภาพดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, บริหารจัดการตัวเองได้ดี และมีความสุขุมรอบคอบ
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้       
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้              
 • มีทัศนะคติในการขาย และการบริหาร                           
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่

เงินเดือน: 30,000 บาทขึ้นไป (ตามตกลง)

สถานที่ทำงาน:     

 • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 • สาขา อมตะนคร จังหวัด ชลบุรี (ใหม่)
 • สาขา บ่อวิน จังหวัด ชลบุรี

Interested applicants :

• ส่ง Resame มาทาง E-mail
• สมัครด้วยตนเอง

Tel : 02 717 7199
E-mail : manat@maxvalue.co.th

Sales Manager (กรุงเทพฯ, ชลบุรี) 2 อัตรา

หน้าที่หลัก

 • มีภารกิจสำคัญในการผลักดันเป้าหมายด้านยอดขายและการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการถ่ายทอดแผนการขาย
 • พัฒนา Living Consultant ให้มีความสามารถ และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่องค์กรที่วางไว้
 • พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯ กำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขาย (Sale strategy) ที่บริษัทวางไว้
 • บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย
 • ควบคุมดูแลหน้างาน สำนักงานขายและอุปกรณ์การขายต่างๆ ให้อยู่สภาพเรียบร้อย
 • แก้ไขปัญหา, ตัดสินใจ, วิเคราะห์ปัญหา ให้การสนับสนุนทีมขาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • สอนงาน, สังเกตการณ์, ติดตามดูแล ให้ข้อมูลป้อนกลับทีมขาย เพื่อให้ทีมเกิดการพัฒนา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์, การวางแผน, การจัดการ, การแก้ปัญหา การ, การตัดสินใจ, การสอนงาน, การสื่อสาร, การนำเสนอ และการบริหารทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันของเวลา  และปริมาณงานได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเครื่องมือวัด,  เครื่องมือทดสอบและเครื่องมือทางวิทยาศาตร์

เงินเดือน: 45,000 บาทขึ้นไป (ตามตกลง)

สถานที่ทำงาน:     

 • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 • สาขา อมตะนคร จังหวัด ชลบุรี (ใหม่)               

Interested applicants :

• ส่ง Resame มาทาง E-mail
• สมัครด้วยตนเอง

Tel : 02 717 7199
E-mail : manat@maxvalue.co.th

Sales Administration (กรุงเทพฯ, ชลบุรี) หลายอัตรา

รายละเอียดงาน :

 • ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย กับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ
 • ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า ตรวจสอบใบสั่งซื้อจากลูกค้า
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆให้ฝ่ายขาย
 • รับเรื่องต่างๆ จากลูกค้าและประสานต่อกับฝ่ายขาย
 • บันทึกและจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
 • พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • ชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี พูดจาไพเราะ
 • มีใจรักด้านงานบริการ
 • มีทักษะในการสื่อสารและประสารงานที่ดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีทักษะด้านการขาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: 16,000 บาทขึ้นไป (ตามตกลง)

สถานที่ทำงาน:     

 • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 • สาขา อมตะนคร จังหวัด ชลบุรี (ใหม่)
 • สาขา บ่อวิน จังหวัด ชลบุรี

Interested applicants :

• ส่ง Resame มาทาง E-mail
• สมัครด้วยตนเอง

Tel : 02 717 7199
E-mail : manat@maxvalue.co.th

Service Engineer (กรุงเทพฯ, ชลบุรี) หลายอัตรา

รายละเอียดงาน :

 • ซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องจักรให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามาตรฐาน
 • ติดตั้งเครื่องมือ หรือเครื่องจักรต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
 • สาธิตการใช้งาน, ให้คำปรึกษากับลูกค้าในการใช้งานเครื่องมือและเครื่องจักรนั้นๆ
 • ประสานงานกับลูกค้า เพื่อดำเนินการบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
 • ทำการสอบเทียบเครื่องมือหรือเครื่องจักร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
 • พัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความสามรถได้ตามมาตรฐานที่ บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • ชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวัดและติดตั้งเครื่องจักรจะรับพิจาณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่

เงินเดือน: 18,000 บาทขึ้นไป (ตามตกลง)

สถานที่ทำงาน:     

 • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 • สาขา อมตะนคร จังหวัด ชลบุรี (ใหม่)

Interested applicants :

• ส่ง Resame มาทาง E-mail
• สมัครด้วยตนเอง

Tel : 02 717 7199
E-mail : manat@maxvalue.co.th

พนักงานบัญชี 2 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • บันทึกรายการรับ-จ่ายเงิน ลงบัญชีรายวันและแยกประเภท ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการ
 • จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, ทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย และประสานงานในการนำส่งเอกสารให้กับสำนักงานบัญชี
 • จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 • จัดทำรายละเอียดลูกหนี้ - เจ้าหนี้ และรายการอื่นๆ เสนอต่อฝ่ายบริหาร
 • จัดทำงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้าน บัญชี, การเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office ได้อย่างดี
 • มีความรู้ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และละเอียดรอบครอบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจาณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: 17,000 บาทขึ้นไป (ตามตกลง)

สถานที่ทำงาน:     

 • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ     

Interested applicants :

• ส่ง Resame มาทาง E-mail
• สมัครด้วยตนเอง

Tel : 02 717 7199
E-mail : manat@maxvalue.co.th
 

 
Copyright @ 2016 Max Value Technology Co., Ltd.  All right reserved
 
   
261 Soi On-Nuch 17 yak 16, Sukhumvit 77 Rd., Suanluang, Bangkok 10250 Thailand.
Tel. : +66 (0) 2717-7199  Fax. : +66 (0) 2300-2272  E-mail : sales@maxvalue.co.th